topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  01.03.2018

                   - - - - -

Vedtekter Flagg0202
Forslag til nye vedtekter for BSHL 2018
Vedtekter_2018s2.pdf
Vedtekter_2018s3

VEDTEKTER (fram til årsmøtet 2018)

FOR

BJARKØY SLEKTS- OG HISTORIELAG

§ 1. Navn
Foreningens navn er Bjarkøy slekts- og historielag.

§ 2 Formål
Bjarkøy slekts - og historielag har som formål å vekke interessen og skape forståelse for Bjarkøy kommunes lokale historie.
Bjarkøy slekts- og historielag skal videre samle inn og ta vare på historisk materiale som har betydning for Bjarkøy kommunes historie og som forteller om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 3 Virksomhet
For å nå målet må Bjarkøy slekts og historielag

- Foreta registreringer, samle inn muntlige og skriftlige tradisjoner.

- Belyse og registrere lokale navn, dialekt og uttrykk.

- Samle inn og registrere fotografier, karter, lokal tilknyttet litteratur.

- Registrere og dokumentere lokal bygningshistorie.

- Arbeide for å utgi årbok/kalender.

- Arbeide for a utgi medlemsblad.

- Arbeide for vern av kulturminner i Bjarkøy kommune

- Åpne og drive eget nettsted.

§ 4 Medlemskap

Foreningen skal vaere åpen for alle. Utmeldinger må være kommet styret innen årets utgang. Medlemmer som ikke betaler kontingent innen utgangen av siste kalenderar, kan styret strykes av medlemslisten.

§ 5. Styret
Styret skal bestå av:  Leder
                               
Kasserer
                                Sekretær
                                2 styremedlemmer
                                2 varamedlemmer

Foreningen forpliktes av leder og kasserer (Disse disponerer kontoene)

§ 6. Årsmøte
Å
rsmøte er foreningens høyeste organ.
Å
rsmøte avholdes hvert år innen utgangen av januar måned, eller et annet tidspunkt som styret bestemmer. Styret innkaller til årsmøte med 14 dagers varsel.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være kommet til styret senest 1 uke før møter.

Årsmøte skal behandle.
> Styrets årsberetning
> Revidert regnskap.
> I nnmeldte saker
> Valg av - Leder
                  Kasserer
                  Sekretær
                  2 styremedlemmer
                  Varamedlemmer
                  Revisor
                  Valgkomite 2 stk
                  Representant i styret for Trudvang
                  Bideansvarlig
                  Redaktør for medlemsbladet
                  Redaktører for årboka 3 stk

Valg av styret med varamedlemmer og revisor gjelder for 2 år
Valgkomité, representant til styret for Trudvang, bildeansvarlig, redaktør til medlemsbladet og
redaktører til årboka velges for 1 år.

§ 7 Vedtektene kan bare endres på ordiuært årsmøte, og da med 2/3 flertall blant de
      frammøtte medlemmene.

§ 8 Forslag til vedtektsendring må publiseres sammen med møteinnkallingen.

§ 9 Møteprotokoll.
Styret forplikter å føre møteprotokoll. Møteprotokoll skal føres som løsbladsystem og
settes i ringperm for senere å bli innbundet. Protokollen sendes medlemmene.

§ 10. Kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøte og gjelder kalenderåret

§ 11. Oppløsning.
         ?

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2018 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved